Navigace

Obsah

svatý Florián

Svatý Florián - patron hasičů

 

Není hasič jako hasič

Jaký je  rozdíl mezi hasičem – členem SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ (dále jen SDH) a hasičem – členem JEDNOTKY SBORU DOBROVOLNÝCH HASIČŮ (dále jen JSDH).

 

JSDH

Jednotka sboru dobrovolných hasičů se řídí zákonem 133/85 Sb,. ve znění pozdějších předpisů, tedy zákonem  „O požární ochraně“.

Zřizovatelem JSDH dle §29 zákona 133/85 Sb,. je obec.

Obec v samostatné působnosti na úseku požární ochrany:

a) Zřizuje jednotku sboru dobrovolných hasičů obce, která provádí hašení požárů a záchranné práce

při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech a plní další úkoly podle zvláštního prá-

vního předpisu ve svém územním obvodu, členům jednotky sboru dobrovolných hasičů obce za ha-

šení požárů a záchranné práce při živelných pohromách a jiných mimořádných událostech v mimo-

pracovní době poskytuje odměnu.

b) Udržuje akceschopnost jednotky sboru dobrovolných hasičů obce

c) Zabezpečuje odbornou přípravu členů jednotky sboru dobrovolných hasičů obce

d) Zabezpečuje materiální a finanční potřeby jednotky sboru dobrovolných hasičů obce a požární ochrany.

e) Zajišťuje péči o členy jednotky sboru dobrovolných hasičů obce, jakož i péči o zaměstnance zařazené v jednotkách hasičských záchranných sborů podniků, členy jiných jednotek sborů dobrovolných hasičů obce nebo podniků, popřípadě i o osoby vyzvané k poskytnutí osobní pomoci podle §18, jestliže zasahují za ztížených podmínek nebo u déle trvajícího zásahu na území obce atd.

 

SDH

Sbor dobrovolných hasičů je občanské sdružení pracující na úseku požární ochrany. Řídí se zákonem č.83/1990 Sb. ve znění pozdějších předpisů,tedy zákonem „O sdružování občanů“. Toto sdružení,  ostatně jako i ostatní občanská sdružení, nesmí dle §5 tohoto zákona, vykonávat funkci státních orgánů, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak. Nesmí řídit státní orgány a ukládat povinnosti občanům, kteří nejsou jejich členy.

Občanským sdružením, veřejně prospěšným organizacím a jiným orgánům a organizacím může být poskytována dotace v souladu se zákonem č.218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) a dle zákona č.250/2000,.Sb o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

Z výše napsaného je tedy patrné, že SDH a JSDH nemají po právní stránce nic společného. Mohou však spolupracovat, jak na to pamatuje zákon 133/85 Sb,. ve své páté části a to v §75.

Občanská sdružení, veřejně prospěšné organizace a jiné orgány a organizace působící na úseku požární ochrany pomáhají při plnění úkolů na úseku požární ochrany zejména tím, že:

a) pomáhají vyhledávat členy jednotek sboru dobrovolných hasičů obcí

b) podílejí se na odborné přípravě členů jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí

c) podílejí se souhlasem vlastníka na provádění údržby, oprav požární techniky, věcných prostředků požární ochrany a objektů požární ochrany, včetně vodních zdrojů

d) podílejí se na činnosti směřující k předcházení požárům, zejména na preventivně výchovné činnosti mezi občany a mládeží

e) podílejí se na ediční a publikační činnosti a na dokumentaci historie požární a hasičstva

 

Závěrem:

Člen JSDH nemusí být členem SDH a naopak. V obci může fungovat SDH, přitom obec nemusí mít povinnost zřídit JSDH. Nebo naopak, obec jednotku zřídí, aniž by v obci fungovalo SDH.